DSC07203

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์