DSC07546

วันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง