DSC_0074

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)
ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน