DSC08109

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)
ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา