DSC_0094

พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมทบจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
สมทบจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์