DSC_0063

คณะเกษตร กำแพงแสน เข้าศึกษาดูงานการทำงานของระบบติดตามงาน (Job Tracking System)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมให้การต้อนรับคณะทำงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจากคณะเกษตร กำแพงแสน
เข้าศึกษาดูงานการทำงานของระบบติดตามงาน (Job Tracking System)
และร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
เวลา 09.00– 12.00 น.
ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย