DSC09398

ประชุมคณะกรรมการพิจารณา”โครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่ออาเซียนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี” ครั้งที่ 1/2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณา”โครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่ออาเซี่ยนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี” ครั้งที่ 1/2561
เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย