DSC09750

งานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 44

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 44
พร้อมบริจาคเงินสบทบกองทุนพัฒนานิสิตคณะสังคมศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์