DSC00004

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย นำประเสริฐชัย
ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดำรงตำแหน่งในการบริหารเป็นผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ชั้น 7 สำนักบริการคอมพิวเตอร์