DSC00045

วันครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 52

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมมอบแจกัญดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส
วันครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ครบรอบ ปีที่ 52
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์กายภาพ 45 ปี