DSC00198

ประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงการทำสัญญารับทุนสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2561
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ชี้แจงรายละเอียดและเงื่อนไขการทำสัญญารับทุน
ระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับบัณฑิตผู้รับทุน
เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม ยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8
อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย