DSC01365

มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าศึกษาดูงาน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานระดับบัณฑิตศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย