DSC_0343

บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย คล้องพวงมาลัยบูชาแผ่นป้ายแสดงถึงวันมงคลฤกษ์ในวาระการเปิดอาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และไหว้ศาลเจ้าที่ เวลา 09.09 น. เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อหน่วยงานและบุคลากร และ ได้ร่วมงาน “บัณฑิตรักษ์ วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2561”
โดยได้รับเกียรติจาก อดีตคณบดี อดีตผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี
ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ สูตะบุตร ศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ พงศ์พิชญามาตย์
รองศาสตราจารย์ วินัย อาจคงหาญ รองศาสตราจารย์ ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ
และ รองศาสตราจารย์ ดร.กัญจนา ธีระกุล
ร่วมพิธีรดน้ำพร้อมทั้งให้พรและให้โอวาทแก่ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย