DSC_0263

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 -13.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย