DSC_0018

ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดทำแผนปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับหน่วยงานสนับสนุน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดทำแผนปรับปรุง และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ
ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับหน่วยงานสนับสนุน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม สุรพลอุปดิสสกุล ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย