DSC04754

โครงการ “รางวัลนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2560
พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย