IMG_0918

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานเปิดโครงการบรรยายพิเศษ
เรื่อง “การเขียนข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับทุนประเภทบัณฑิตศึกษา
ประจําปีงบประมาณ 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”
โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เป็นวิทยากรให้ความรู้และตอบข้อซักถามให้แก่ผู้เข้าฟังการบรรยาย
เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้อง 306 Auditorium ชั้น 3 สํานักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์