IMG_0959

โครงการ KU – KM สัญจร เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
เข้าร่วมเป็นตัวแทนจากบัณฑิตวิทยาลัยในการบรรยาย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการดำเนินงาน
และปัญหาอุปสรรคในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ในโครงการ KU – KM สัญจร เรื่อง การติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการ
การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2
อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร