IMG_1230

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
บัณฑิตวิทยาลัยนำโดย
รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธี
เมื่อวันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี