IMG_1090

English Conversation Workshop for Graduate Students

บรรยากาศวันแรกของการอบรมสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ดำเนินการโดย Mr. Joey Cano ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศของบัณฑิตวิทยาลัย
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย