IMG_1401

โครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการเขียนผลงานวิทยานิพนธ์
ในวารสารวิชาการระดับชาติ/ นานาชาติ สายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ศาสตราจารย์ ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้
วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย