IMG_1669

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 7

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)
ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406
ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์