001

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัย เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยให้การต้อนรับ
ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เยี่ยมชมหน่วยงานและขอบคุณบุคลากร
เนื่องในวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2561
ซึ่งในการนี้ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อมภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดของอาคาร
บำรุงรักษาต้นไม้ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย