IMG_4115

โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) สำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)
ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตต่างชาติ ครั้งที่ 3
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย