IMG_5108

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย