IMG_5505

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 9

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)
ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406
ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์