IMG_5670

พิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ภายใต้แผนงานเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีลงนามสัญญาและมอบเกียรติบัตรแก่นักวิจัยรุ่นใหม่
ภายใต้แผนงานเสริมสร้าง ศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2561
ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้นส์