IMG_7265

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 52

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบปีที่ 52
เพื่อเป็นการรำลึกถึงการก่อตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
โดยพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ได้รับเกียรติจากอดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้บริหาร และบุคลากรร่วมงาน
และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นิสิตต่างชาติที่ได้รับทุน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่ออาเซียนเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
และพิธีมอบทุนและเกียรติบัตรระดับบัณฑิตศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบทุน
และรางวัลดังกล่าว
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องโถง ชั้น 1 และห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย