IMG_7762

ประชุมชี้แจงสัญญาการรับทุน วช. ปี 2562

บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมชี้แจงสัญญาการรับทุน วช. ปี 2562
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตผู้รับทุน ยืนตรงแสดงความเคารพ
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.9
ก่อนทำการชี้แจงสัญญารับทุนและตอบข้อซักถาม
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชยศรี อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย