IMG_8037

การฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมและจัดขบวนฯ
ร่วมการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
ของมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์