IMG_8500

การฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. กัญจนา ธีระกุล ที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง ประธานโครงการบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสริมศิริ จันทร์เปรม
รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
ให้เกียรติถ่ายภาพหมู่ร่วมกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย โครงการสหวิทยาการ
ณ ลานหน้าอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
และร่วมการซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์