IMG_9156

ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ประชุมเสวนาพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย