IMG_9693

อบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ครั้งที่ 11

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมการใช้งานระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)
ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตรหัส 60 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 406
ชั้น 4 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์