001

สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหาร และ บุคลากรจากสำนักหอสมุดกลาง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ระบบจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย