IMG_0182

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหาร และ บุคลากรจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย