005

งาน “วันที่ระลึกวันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี”

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหอประชุม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์