Cover

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย
ปีการศึกษา 2561

บัณฑิตวิทยาลัยจัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ได้กล่าวเปิดการปฐมนิเทศแนะนำคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัยและบรรยายข้อมูลที่สำคัญ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัย
จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
และรองศาสตราจารย์ ดร.ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ร่วมบรรยายหัวข้อ “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
แนวทางปฏิบัติสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 (รหัส 61)”
พร้อมนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขุมาล กิติสิน รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศบรรยายหัวข้อ
“การทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบไอทีสิส (iThesis) สำหรับนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนิสิตกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
ในช่วงท้ายของการปฐมนิเทศนิสิต เจ้าหน้าที่จากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
บัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรีและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2561
นอกจากนี้ สำนักหอสมุดและสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ออกบูธเพื่อให้ความรู้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยด้วย
เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมยงยุทธเจียมไชย ชั้น 8 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย