IMG_5267

โครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิสสำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส
สำหรับนิสิตต่างชาติ ปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
โดยมีนิสิตในโครงการนำร่องการทำวิทยานิพนธ์ผ่านระบบ iThesis
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากร
เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย