IMG_4929

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าศึกษาดูงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพาเข้าร่วมศึกษาดูงาน
ด้านกระบวนการบริหารจัดการของบัญฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย