IMG_6807

โครงการสัมมาทิฐิภิรมย์พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการสัมมาทิฐิภิรมย์
พัฒนาบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีกิจกรรม ดังนี้
รับฟังการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยรองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ในหัวข้อการนำแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx)
เข้าศึกษาดูงานอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
โดยมีคุณครรชิต ศรีนพวรรณ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เป็นวิทยากรในการบรรยายแนะนำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
พร้อมทั้งศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก
ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากร
เมื่อวันที่ 26 – 28 มกราคม พ.ศ. 2562
ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่
และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา