IMG_7499

พิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์
เนื่องในโอกาสงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 76 ปี
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์