IMG_8546

โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วิทยาเขตศรีราชา

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยร่วมเป็นวิทยากร
ในการอบรมการใช้งานระบบการจัดทำและบริหาร
จัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis) ประจำปี พ.ศ. 2562
ให้แก่อาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ศูนย์เรียนรวม 2 วิทยาเขตศรีราชา