IMG_8762

อบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 3
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
โดยในครั้งนี้เป็นการสัญจรไปที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 0401
อาคารชูชาติ กำภู คณะวิศวกรรมศาสตร์