IMG_9037

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 45

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมมอบเงินทุนสนับสนุนเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ ครบรอบปีที่ 45
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องนพเก้า ชั้น 9 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์