IMG_9299

รับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
ร่วมรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)
จากทีมที่ปรึกษาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับส่วนงานสนับสนุน ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย