IMG_9604

คณะผู้บริหารจาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บัณฑิตวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระภาส คุณรัตนสิริ รองคณบดีฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรางค์ เห็นสว่าง รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษาและสื่อสารองค์กร
พร้อมด้วย บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารจาก Ocean University of China (OUC) สาธารณรัฐประชาชนจีน
และผู้ดูแลหลักสูตรของคณะประมง เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่บัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมทัศนีย์อัตตะนันทน์ ชั้น 3 อาคารสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย