IMG_9638

อบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4 ณ คณะสิ่งแวดล้อม

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมการใช้งานระบบไอทีสิส สําหรับนิสิตและอาจารย์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ประจําปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 4
โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย
โดยในครั้งนี้เป็นการสัญจรไปที่คณะสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสิ่งแวดล้อม