ทุน IMF

 

แหล่งทุน

รัฐบาลอเมริกา

เงื่อนไข

1. สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์
2. ต้องมีหลักฐานการสมัครจากมหาวิทยาลัยมาแล้วถึงจะมีสิทธิยื่นขอใบสมัคร

งบประมาณ

ทุนจะให้เงินแค่ 2 ปี แรกเท่านั้น หลังจากนั้น
นักศึกษาต้องหาทุนสมทบจาแหล่งอื่นๆ เอง

ระยะเวลาขอรับทุน

เปิดรับสมัคร กันยายน ของทุกปี

หน่วยงานที่ติดต่อ

สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย