สำนักงาน ก.พ.
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีสถานศึกษาตอบรับ
เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2545

 

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ เพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2545 ระหว่างวันที่ 1-24 พฤษภาคม 2545 โดยมีทุน 2 ประเภท คือ

1. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน จำนวน 20 ทุน

2. ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 5 ทุน

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ดี

2. กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและ ก.พ. รับรอง

3. ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโท-เอก หรือปริญญาเอก จากสถาบันที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศและ ก.พ. รับรอง โดยไม่มีเงื่อนไข และต้องเข้าศึกษาภายในเดือนตุลาคม 2545 หรือภาค Fall/Autumn 2002

4. ทุนศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาโท-เอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2545

5. ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2545

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มในประกาศรับสมัครได้ที่ ศูนย์ข่าวการสอบ (บริเวณด้านข้างสำนักงาน ก.พ.) ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ศูนย์ข่าวสำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย และทาง Internet พร้อมทั้งสามารถพิมพ์ใบสมัครและแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่ website ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th โดยให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ หรือจะให้ผู้อื่นมายื่นแทนที่ ศูนย์การสรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

กำหนดการคัดเลือก

ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2545
และทุนกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2545
(ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีสถานศึกษาตอบรับ)

กิจกรรม
วัน เดือน ปี
สถานที่
1. รับสมัคร
1 - 24 พ.ค. 2545
ศูนย์การสรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ ซอย 4 อ.เมือง จ.นนทบุรี
2. กลั่นกรองใบสมัคร
13-14, 20-21 ก.ค. 45
สำนักงาน ก.พ.
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้าสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบสัมภาษณ์
31 ก.ค. 45

ศูนย์ข่าวการสอบ
      
- สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ
       - สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
          htpp://www.ocsc.go.th

4. สอบสัมภาษณ์
10-11 ส.ค. 45
จะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ
เข้าสอบสัมภาษณ์
5. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน
20 ส.ค. 45
ศูนย์ข่าวการสอบ
      
- สำนักงาน ก.พ. กรุงเทพฯ
       - สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
          htpp://www.ocsc.go.th
6. ผู้มีสิทธิได้รับทุนรายงานตัว
เพื่อตรวจสุขภาพและอนามัย
พร้อมรูปถ่ายขนาด 1x 1.5 นิ้ว
จำนวน 4 รูป
21-26 ส.ค. 45
ศูนย์การสรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.
ถนนติวานนท์ ซอย 4 อ.เมือง จ.นนทบุรี

หมายเหตุ

1. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. ผู้สมัครสอบทุกท่านจะต้องตรวจสอบรายชื่อและสถานที่สอบด้วยตนเอง ณ ศูนย์ข่าวการสอบ สำนักงาน ก.พ. หรือทาง Internet ใน Website ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th

3. สถานที่สอบสัมภาษณ์ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจะเป็นผู้กำหนด

ฝ่ายดำเนินการสอบ ศูนย์การสรรหาและเลือกสรร
โทร. 0 2547 1000 ต่อ 1329 และ 1330
โทรสาร 0 2547 1346


Update 15/05/2000
By The Graduate School