Academics

English

หน้าหลัก
หลักสูตร
รับสมัคร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา
การสอบ
วิทยานิพนธ์
อาจารย์บัณฑิตวิทยาลัย
ทุนการศึกษา
ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา
ข่าวและกิจกรรม
การบริหาร


เกณฑ์มาตรฐาน
- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
- แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 • ระดับปริญญาเอก
 • ระดับปริญญาโท
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต


 • โครงสร้างหลักสูตร
  โครงสร้างหลักสูตร
  ตามแบบ มคอ.
 • ระดับปริญญาเอก
 • ระดับปริญญาโท


 • หลักสูตร ปี 2558
  ดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • มหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต


  หลักสูตร ปี 2557
  ดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • มหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต


  หลักสูตร ปี 2556
  ดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • มหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต


  หลักสูตร ปี 2555
  ดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • มหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต


  หลักสูตร ปี 2554
  ดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • มหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต


  หลักสูตร ปี 2553
  ดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • มหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต


  หลักสูตร ปี 2552
  ดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • มหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต


  หลักสูตร ปี 2551
  ดุษฎีบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • มหาบัณฑิต
 • หลักสูตรปกติ
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • โครงการพิเศษ
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต
  โครงการปริญญาเอก
  กาญจนาภิเษก

  สนใจสมัครเรียน
  - ภาคปกติ (เรียนในเวลาราชการ)
  ดูรายละเอียด กดที่นี่
  สอบถามรายละเอียดที่
  งานรับสมัคร 029428445
  ต่อ 211,202
  - ภาคพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ)
  ดูรายละเอียด กดที่นี่

  ติดต่อ
  งานมาตรฐานการศึกษา
  โทร.0-2942-8445 ต่อ 219
  E-mail: fgrassn@ku.ac.th
  หน้าหลัก ->หลักสูตร
   
   
  เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร

  - เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
  - แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558


  โ ป ร แ ก ร ม ก า ร ศึ ก ษ า

            22 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 เปิดหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขากสิกรรมและสัตวบาล 6 ปีต่อมาเปิดหลักสูตรมหาบัณฑิตเพิ่มอีก 2 หลักสูตร คือ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและสาขาพัฒนาเศรษฐกิจ

            ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2509 มีการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้นอย่างเป็นทางการ

            พ.ศ. 2520 เปิดหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ในสาขาปฐพีวิทยาขึ้นเป็นหลักสูตรแรก

            และในปัจจุบันมีหลักสูตรทั้งสิ้น ดังนี้
            - หลักสูตรปริญญาเอก 81 หลักสูตร
            - หลักสูตรปริญญาโท 160 หลักสูตร
            - หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร  ห ลั ก สู ต ร

  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ

  แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ อาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือ ทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น โดยไม่นับหน่วยกิต

  (1) แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต

  (2) แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต

  แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้

  (1) แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  (2) แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีจะต้องทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

  หลักสูตรระดับปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ คือ

  แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์ การศึกษาตามแผน ก มี 2 แบบ คือ

  แบบ ก 1  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และอาจกำหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้ โดยไม่นับหน่วยกิต

  แบบ ก ทำวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และต้องศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตและไม่เกิน 6 หน่วยกิต

  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

  มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต


   

  Updated on 20 November 2015